Projekt: Zásadné inovovanie procesov v spoločnosti GLASKO s.r.o. Prešov

Názov projektu:
Zásadné inovovanie procesov v spoločnosti GLASKO s.r.o. Prešov

Kód projektu: 313012D108

Názov a sídlo prijímateľa:
GLASKO s.r.o. Prešov, Pod Táborom 32/A, 080 01 Prešov

Hlavný cieľ projektu:
Zvýšiť konkurencieschopnosť spoločnosti prostredníctvom zásadných inovácií výrobného
procesu spoločnosti.

Hlavný cieľ projektu chce spoločnosť dosiahnuť prostredníctvom čiastkových cieľov, ktorými sú:

  • pomocou obstarania inovatívnych technológií dospieť k vysoko presnej a efektívnej výrobe s minimálnym odpadom a zvýšenou pridanou hodnotou výrobného procesu,
  • zavedením inovatívnych technológií znížiť priemerné náklady na jednotku produkcie,
  • inováciou výrobného procesu prispieť k zvýšeniu ochrany životného prostredia,
  • zabezpečiť podmienky pre ďalšiu tvorbu nových pracovných miest v spoločnosti.

Realizáciou projektu budú naplnené nasledovné merateľné ukazovatele projektu:

  • Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch – 4 FTE,
  • Počet inovovaných procesov – 5.

Hlavná aktivita projektu “Ostatné inovačné opatrenia” zahŕňa inováciu výrobných procesov výroby izolačných skiel, a to procesu lámania skla, opracovania hrán, triedenia skla, aplikácie flexibilného rámčeku a kontroly kvality.

Tento projekt sa realizuje vďaka finančnej podpore z EÚ prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Webové sídlo OP: www.opvai.sk

Webové sídlo ÚV SR: www.partnerskadohoda.gov.sk