Projekt: Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti GLASKO s.r.o. Prešov prostredníctvom inovácie produkčného procesu

Názov projektu:
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti GLASKO s.r.o. Prešov prostredníctvom inovácie produkčného procesu

Kód projektu: 313031F351

Názov a sídlo prijímateľa:
GLASKO s.r.o. Prešov, Pod Táborom 32/A, 080 01 Prešov

Hlavný cieľ projektu:
Zvýšiť konkurencieschopnosť a trvalú udržateľnosť spoločnosti prostredníctvom inovácie produkčného procesu.

Hlavný cieľ projektu chce spoločnosť dosiahnuť pomocou podporných cieľov projektu, ktorými sú:

  • pomocou obstarania inovatívnych technológií dospieť k vysoko presnej a efektívnej výrobe s minimálnym odpadom a zvýšenou pridanou hodnotou výrobného procesu,
  • inováciou častí celkového výrobného procesu prispieť k zvýšeniu ochrany životného prostredia,
  • zavedením inovatívnych technológií znížiť priemerné náklady na jednotku produkcie,
  • zabezpečiť podmienky pre ďalšiu tvorbu nových pracovných miest v spoločnosti.

Realizáciou projektu budú naplnené nasledovné merateľné ukazovatele projektu:

  • Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch – 2 FTE,
  • Počet podnikov, ktoré dostávajú granty – 1 podnik,
  • Počet inovovaných procesov – 3,
  • Počet novovytvorených pracovných miest obsadených osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín – 1 FTE.

Hlavná aktivita projektu “Rozvoj existujúceho MSP” zahŕňa inováciu výrobného procesu opracovania, umývania a sušenia plochého skla.

Tento projekt sa realizuje vďaka finančnej podpore z EÚ prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Webové sídlo OP: www.opvai.sk

Webové sídlo ÚV SR: www.partnerskadohoda.gov.sk