Projekt: Zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov v spoločnosti GLASKO s.r.o. Prešov

Názov projektu:
Zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov v spoločnosti GLASKO s.r.o. Prešov

Hlavný cieľ projektu:
Hlavným cieľom projektu je „Zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov v spoločnosti GLASKO s.r.o. Prešov“. Uvedený cieľ plánujeme naplniť hlavnou aktivitou – Implementácia opatrení z energetických auditov, a to prostredníctvom opatrení: B1.a Rekonštrukcia a modernizácia systémov osvetlenia v stavebnom objekte v oblasti priemyslu a služieb na to nadväzujúcich a B7. Iné opatrenia, ktoré prispievajú k znižovaniu spotreby primárnych energetických zdrojov.

Zazmluvnená výška NFP:
149 554,60 EUR

Hlavná aktivita projektu:
Hlavná aktivita 1 – Implementácia opatrení z energetických auditov

Realizáciou hlavnej aktivity projektu budú naplnené tieto merateľné ukazovatele:

  • Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora – 1 (podnik),
  • Počet opatrení energetickej efektívnosti realizovaných v podnikoch – 2 (počet),
  • Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov – 0,3760 MW,
  • Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov – 0,3760 MWe,
  • Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE – 357,4430 MWh/rok,
  • Spotreba energie v podniku pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti – 806,7780 MWh/rok,
  • Spotreba energie v podniku po realizácii opatrení energetickej efektívnosti – 780,6580 MWh/rok,
  • Predpokladaná úspora PEZ v podniku podľa energetického auditu – 428,3668 (MWh/rok),
  • Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov – 64,0550 t ekviv. CO2,
  • Úspora PEZ v podniku – 428,3668 MWh/rok.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.
Tento projekt je podporený z EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja.

Webové sídlo RO – www.op-kzp.sk
Webové sídlo SO – www.siea.sk
Webové sídlo: ÚV SR – www.partnerskadohoda.gov.sk